Jestem członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od 2006 roku. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2004 roku współpracowałem z kancelarią adwokacką zajmującą się obsługą osób fizycznych oraz podmiotów prawnych. Główną dziedziną prawa, którą się zajmowałem było prawo cywilne – w szczególności prawo odszkodowawcze. Zdobyłem również doświadczenie z zakresu prawa karnego, administracyjnego i rodzinnego.

Obecnie współpracuję z kancelarią obsługującą jedno z największych w Polsce Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Naszym priorytetem jest skuteczność w działaniu, atutem zaś profesjonalizm, co bezpośrednio wpływa na sukces naszych Klientów.

Kancelaria zajmuje się w szczególności:

  • Pomocą osobom poszkodowanym poprzez:
    • reprezentowanie ich interesów zarówno w postępowaniu likwidacyjnym przed zakładami ubezpieczeń jak i w postępowaniu sądowym celem uzyskania odszkodowania za szkody komunikacyjne, osobowe oraz inne powstałe w majątku tych osób,
    • dochodzenie w przypadku szkód osobowych – rent wyrównawczych, na zwiększone potrzeby oraz stosownego odszkodowania, w przypadku śmierci osoby najbliższej, żądanie zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
  • Dochodzeniem na drodze postępowania sądowego należności wynikających z umów cywilno-prawnych.
  • Prowadzeniem spraw rozwodowych.
  • Reprezentowaniem Klientów w postępowaniach spadkowych.

Uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych przekazywanych Kancelarii w związku ze świadczeniem usług pomocy prawnej jest adw. Paweł Krzemiński, Kancelaria Adwokacka, ul. Rudnickiego 3A, lok. 108, 01-858 Warszawa, NIP: 118-143-35-64.

Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do: wypełnienia obowiązku prawnego (formalnego) w związku z wymogami określonymi przez procedurę cywilną, karną, administracyjną, sądowo-administracyjną, a także przepisy Ordynacji podatkowej, Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit c), celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia prowadzenia sprawy, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nadto osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe z publicznych rejestrów takich jak: CEIDG, GUS, KRS.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej: RODO).